क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Supply Delivery and Installation of equipment for Government Cloud(IFB: 02-2074-75)(Package C) २०७५ बैशाख ११ 108 के बि filetype
2 Supply Delivery and Installation of Software Licenses for Government Cloud २०७४ चैत्र ११ 347 के बि filetype
3 Supply Delivery and Installation of Software and Licenses for CERT २०७४ चैत्र ११ 240 के बि filetype