क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
1 बोलपत्र आब्हानको सुचना (Supply Delivery and Installation of Equipment for Government Cloud(package A) २०७७ आश्विन ३० 18 के बि filetype
2 बोलपत्र आब्हानको सुचना (Supply Delivery and Installation of Equipment for Government Cloud(package B) २०७७ आश्विन ३० 18 के बि filetype