क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Invitation for Bids for the “Supply, Delivery & Installation of Equipments for Government Cloud (Package A)” २०७५ माघ २० 281 के बि filetype
2 Invitation for Bids for the “Supply, Delivery & Installation of Equipments for Government Cloud (package B)” २०७५ माघ २० 280 के बि filetype
3 बोलपत्र आब्हानको सूचना !!! २०७५ माघ १३ 133 के बि filetype