नेपाल सरकार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
सूचना प्रविधि विभाग
संगठनात्मक संरचना
महानिर्देशक-१
रा.प.प्रथम श्रेणी (विविध/सूचना प्रविधि)
विधुतीय शासन शाखा
निर्देशक, रा.प.द्वितीय (विविध)-१
प्रणाली विकास तथा संचालन र मापदण्ड निर्धारण एकाइ
सू.प्र.ई. रा.प.तृतीय(विविध)-१
समन्वयन, प्रवर्धन तथा तालिम एकाइ
सू.प्र.अ. रा.प.तृतीय(विविध)-१
सू.प्र.ई. रा.प.तृतीय(विविध)-१
आर्थिक प्रशासन एकाइ
लेखा अधिकृत, रा.प.तृतीय, प्र./लेखा १
लेखापाल, रा.प.अनं. प्रथम, प्र./लेखा १
प्रमाणिकरण तथा साईबर फरेन्सिक शाखा
निर्देशक, रा.प.द्वितीय (विविध)-१
प्रमाणिकरण(विधुतीय हस्ताक्षर) एकाइ
सू.प्र.ई. रा.प.तृतीय(विविध)-१
साईवर फरेन्सिक एकाइ
सू.प्र.ई. रा.प.तृतीय(विविध)-१
कानून तथा परामर्श एकाइ
कानून अधिकृत रा.प.तृतीय, न्याय/कानुन-१
प्रशासन, योजना र अनुगमन एकाइ
शा.अ, रा.प.तृतीय(प्र.)-१
नायव सुब्बा, रा.प.अन.प्रथम-३
क. टे, रा.प.अन. प्रथम (प्रा.)-८
हलुका सवारी चालक-२
कार्यालय सहयोगी -६
पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सुरक्षण तथा नियमन शाखा
निर्देशक, रा.प.द्वितीय (विविध)-१
पूर्वाधार विकास एकाइ
सू.प्र.अ. रा.प.तृतीय(विविध)-१
अनुसन्धान र सुरक्षण एकाइ
सू.प्र.ई. रा.प.तृतीय(विविध)-१
अनुमति तथा नियमन उपशाखा
सूचना प्रविधि ईन्जिनियर / कम्प्यूटर ईन्जिनियर रा.प.तृतीय(विविध)-१
पुनश्च : हलुका सवारी चालक-२ र कार्यालय सहयोगी -६ को सेवा, सेवा करारको माध्यमबाट लिईने ।