क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
1 सूचना प्रविधि विधेएक २०७४ (मस्यौदा) २०७२ जेठ २० 879 के बि filetype
2 test २०७१ फाल्गुण १० 470 के बि filetype
3 ई भिलेज सन्चालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधी २०७० बैशाख ३० 423 के बि filetype
4 सरकारी निकायको वेबसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका , २०६८ २०६७ चैत्र ०१ 67 के बि filetype