क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
1 सरकारी निकाय सञ्चालन सम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका, २०७८ २०७९ बैशाख १४ 258 के बि filetype
2 सरकारी कार्यालयको वेबसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका २०७८ २०७८ भाद्र १६ 1497 के बि filetype
3 VAPT Request Form २०७७ चैत्र २० 5 के बि filetype
4 Mandatory Artifacts २०७७ माघ १३ 379 के बि filetype
5 Checklists २०७७ माघ १३ 379 के बि filetype
6 Guidelines and standards २०७७ माघ १३ 379 के बि filetype
7 Additional Artifacts २०७७ माघ १३ 379 के बि filetype
8 Design of Artifacts, Creation of blueprint and Roadmap २०७७ माघ १३ 379 के बि filetype
9 राष्ट्रिय ज्ञान पार्क(स्थापना तथा सञ्चालन) निर्देशका, 2076 २०७७ भाद्र २६ 656 के बि filetype
10 Security Audit नमुना पत्र २०७७ आषाढ १० 13 के बि filetype