• विद्युतीय सरकार एवं सुशासनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्ने।
  • सूचना प्रविधिलाई ग्रामिण जनस्तरमा पुर्‍याई यसको प्रयोगबाट प्राप्त हुने लाभाङ्समा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने (Reducing Digital Divide)
  • विद्युतीय स्वरुपमा रहेका सरकारी तथ्याङ्कलाई अध्यावधिक र सुरक्षित राख्ने ।
  • सूचना प्रविधि क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्य गर्ने, गराउने ।
  • सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्दन तथा विकास गर्दै अन्तराष्ट्रिय बजारमा पुहुचँ पुर्‍याई, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने ।
  • सूचना प्रविधिको अन्तराष्ट्रिय प्रयास तथा विकासमा पुहुचँ पुर्‍याई त्यसलाई नेपालमा उपयोग गर्ने वातावरण सृजना गर्ने ।
  • सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपाल सरकारको परामर्शदाताको रुपमा काम गर्ने ।
  • सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उपयुक्त मानव संशाधन विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउने ।