नेपाल सरकार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
सूचना प्रविधि विभाग
नागरिक वडापत्र

क्र.सं.

सेवाको विवरण

सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया

आवश्यक कागजात

लाग्ने शुल्क

लाग्ने अनुमानित समय

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा

सेवा प्रवाह गर्ने समय

गुनासो सुन्ने अधिकारी

१.

पत्र/निवेदन दर्ता

पत्र/निवेदन

-

निःशुल्क

तत्काल

दर्ता/चलानी

विहान १०:१५ देखि साँझ ०४:३०  सम्म

महानिर्देशक

२. 

भुक्तानी, धरौटी

बिल

बिल, खरिद/दाखिला आदेश वा प्रकृया पूरा भएको

निःशुल्क

बढीमा ७ कार्यदिन

लेखा अधिकृत (आर्थिक प्रशासन शाखा)

विहान १०:१५ देखि साँझ ०४:३०  सम्म

महानिर्देशक

३.

आईटी प्रणाली /वेब एप्लिकेशन/ वेबसाइट (सुरक्षा) अडिट

निवेदन/आधिकारिक पत्र

-

निःशुल्क

कार्यवोझका आधारमा २ देखि १५ कार्यदिन

निर्देशक (तालिम, अनुसन्धान र विकास शाखा)

विहान १०:१५ देखि साँझ ०४:३०  सम्म

महानिर्देशक

४.

सूचना प्रविधि आपातकालीन प्रतिक्रिया सम्वन्धी

निवेदन

-

निःशुल्क

कार्यवोझका आधारमा २ देखि १५ कार्यदिन

निर्देशक (तालिम, अनुसन्धान र विकास शाखा)

विहान १०:१५ देखि साँझ ०४:३०  सम्म

महानिर्देशक

५.

Government Cloud को सेवा प्रदान गर्ने

आधिकारिक पत्र

फाराम

निःशुल्क

१ कार्यदिनभित्र

निर्देशक (विद्युतीय शासन शाखा)

विहान १०:१५ देखि साँझ ०४:३०  सम्म

महानिर्देशक

६.

सूचना प्रविधि प्रणाली मापदण्ड (GEA) अनुसार भए-नभएको जाँच गर्ने

आधिकारिक पत्र

Requirement Analysis & Design Document

निःशुल्क

१५ कार्यदिनभित्र

निर्देशक (विद्युतीय शासन शाखा)

विहान १०:१५ देखि साँझ ०४:३०  सम्म

महानिर्देशक

७.

सूचना प्रविधि पार्क शैक्षिक भ्रमण सम्बन्धी

आधिकारिक पत्र

-

निःशुल्क

३ कार्यदिनभित्र

निर्देशक (प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा)

विहान १०:१५ देखि साँझ ०४:३०  सम्म

महानिर्देशक

८.

प्राविधिक परामर्श प्रदान गर्ने

निवेदन/आधिकारिक पत्र

-

निःशुल्क

२  कार्यदिनभित्र

निर्देशक (तालिम, अनुसन्धान र विकास शाखा)

विहान १०:१५ देखि साँझ ०४:३०  सम्म

महानिर्देशक

९.

सरकारी कर्मचारीलाई आई.टी. सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने

निवेदन/आधिकारिक पत्र

बजेट व्यवस्था

-

निःशुल्क

१ महिनाभित्र

निर्देशक (तालिम, अनुसन्धान र विकास शाखा)

विहान १०:१५ देखि साँझ ०४:३०  सम्म

महानिर्देशक

१०.

सूचना प्रविधि सम्बन्धी र यस विभागसँग सम्बन्धित जानकारी

निवेदन/आधिकारिक पत्र

-

निःशुल्क

बढीमा ७ कार्यदिन

सूचना अधिकारी

विहान १०:१५ देखि साँझ ०४:३०  सम्म

महानिर्देशक

११.

जनगुनासो र उजुरी छानबिन

निवेदन वा सूचना

सम्बन्धित कागजातहरू

निःशुल्क

बढीमा ७ कार्यदिन

निर्देशक (प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा)

विहान १०:१५ देखि साँझ ०४:३०  सम्म

महानिर्देशक

१२.

योजना, कार्यक्रम तथा प्रगति सम्बन्धी

निवेदन

-

निःशुल्क

बढीमा ७ कार्यदिन

निर्देशक (प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा)

विहान १०:१५ देखि साँझ ०४:३०  सम्म

महानिर्देशक

१३.

केन्द्रिकृत विद्युतीय हाँजिरी जडान सम्बन्धी

निवेदन/आधिकारिक पत्र

-

निःशुल्क

बढीमा ५ कार्यदिन

निर्देशक (पूर्वाधार विकास, सुरक्षण तथा नियमण शाखा)

विहान १०:१५ देखि साँझ ०४:३०  सम्म

महानिर्देशक

१४. 

ई-स्कुल सूचना व्यवस्थापन प्रणाली

निवेदन/आधिकारिक पत्र

-

निःशुल्क

-

निर्देशक (पूर्वाधार विकास, सुरक्षण तथा नियमण शाखा) विहान १०:१५ देखि साँझ ०४:३०  सम्म

महानिर्देशक

१५. 

शिक्षामा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी र डिजिटल सामग्रीहरु सम्बन्धी

निवेदन/आधिकारिक पत्र

-

निःशुल्क

बढीमा २ कार्यदिन

निर्देशक (पूर्वाधार विकास, सुरक्षण तथा नियमण शाखा) विहान १०:१५ देखि साँझ ०४:३०  सम्म

महानिर्देशक

नोटः-

  • कार्यालय समय प्रत्येक शुक्रवार साँझ  बजेसम्म तथा कार्तिक १६ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म शुक्रवार वाहेक अरू दिन  घण्टा कमको हुनेछ शनिवार कार्यालय बन्द रहनेछ
  • उपर्युक्त बमोजिम प्रदान हुने सेवा प्राप्त गर्न कुनै कठिनाई आइपरेमा सेवासँग सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारीसँग सम्पर्क राख् सकिनेछ
  • विभागवाट प्रदान हुने सेवासँग सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्दा सेवाग्राही सन्तुष्ट हुन नसकेमा सम्बन्धित शाखाका निर्देशक समक्ष उजुरी दिन सकिनेछ
  • निर्देशक समक्ष दिएको उजुरीको सुनुवाई कामको प्रकृतिअनुसार तुरून्त हुनेछ त्यहाँवाट पनि कामको फर्छयौट हुन नसकेमा महानिर्देशकसँग सम्पर्क गर्न सकिनेछ
  • कार्याल यसम्बन्धी जानकारीको लागि प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखामा सम्पर्क राख् सकिनेछ
  • कार्यालय सम्पर्कः- फोन नं. ०१-४४९१४३९, ४४९१५९८, ४४८५७०५, ४४८९२३७, ४४९३१९८ फ्याक्स नं. ०१-४४९३१९८