E Governance

मन्त्रालयको मार्ग निर्देशनभित्र रही सूचना प्रविधि सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसित सम्पर्क एवं समन्वय गर्दै उनीहरूको लगानी प्रोत्साहन गर्ने र सूचना प्रविधिको विकासका लागि सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक योगदानका लागि उत्प्रेरित गर्ने र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि यस क्षेत्रमा संलग्न सबै तहका शिक्षण संस्थाहरूसँग समन्वय गर्दै आवश्यक दक्ष जनशक्ति मुलुकभित्रै उत्पादन गर्न सहयोग पुर्याउने र गैरआवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको साझेदारी अभिवृद्धि गर्न पहल गर्ने सूचना प्रविधिको दिगो विकास गर्न आवश्यक संस्थागत संरचनाहरू विकास गर्ने र तिनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विद्दुतीय शासन व्यवस्थाका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग सम्पर्क गर्ने र तिनको क्षमता वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने सरकारी एकीकृत तथ्याङ्क केन्द्र (GIDC) लगायत सूचना प्रविधि पार्क, सूचना प्रविधि केन्द्र आदिको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सरकारी निकायहरूसित समन्वय गर्ने |