सूचना प्रविधि सम्बन्धि जनचेतना मूलक कार्यक्रम
सूचना प्रविधि सम्बन्धि जनचेतना मूलक कार्यक्रम
Government Enterprise Architecture
Government Enterprise Architecture
Mobile Application(Nepal Gazette) Launching Program
Mobile Application(Nepal Gazette) Launching Program
COBIT 5 Training Program
COBIT 5 Training Program
रेडह्यट ओपनस्टेक क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन तालिम
रेडह्यट ओपनस्टेक क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन तालिम
Administering window server 2012 training
Administering window server 2012 training
सूचना प्रविधि एेनको मस्यौदा सम्बन्धि छलफल कार्यक्रम
सूचना प्रविधि एेनको मस्यौदा सम्बन्धि छलफल कार्यक्रम