सूचना प्रविधि एेनको मस्यौदा सम्बन्धि छलफल कार्यक्रम