SN Title Publish Date File Size File type Download
1 सरकारी निकाय सञ्चालन सम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका, २०७८ 2022-04-27 258 KB filetype
2 सरकारी कार्यालयको वेबसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका २०७८ 2021-09-01 1497 KB filetype
3 राष्ट्रिय ज्ञान पार्क(स्थापना तथा सञ्चालन) निर्देशका, 2076 2020-09-11 656 KB filetype
4 सरकारी निकायका मोवाइल एप्पहरुको मापदण्ड – 2075 2018-12-07 157 KB filetype
5 सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ 2018-11-12 3092 KB filetype
6 IT Park Operation and Management Directives 2072 2015-06-03 879 KB filetype
7 Information Technology System (Management and Operations) Directives 2071 2015-02-22 539 KB filetype
8 E-village operation and management directive 2013-05-13 423 KB filetype