सूचना प्रविधि सम्बन्धि जनचेतना मूलक कार्यक्रम
सूचना प्रविधि सम्बन्धि जनचेतना मूलक कार्यक्रम
Government Enterprise Architecture
Government Enterprise Architecture
Mobile Application(Nepal Gazette) Launching Program
Mobile Application(Nepal Gazette) Launching Program
COBIT 5 Training Program
COBIT 5 Training Program
Redhat OpenStack Cloud Administration training
Redhat OpenStack Cloud Administration training
Administering window server 2012 training
Administering window server 2012 training
IT Act (Draft) Discussion Program
IT Act (Draft) Discussion Program
ICT DAY 2019
ICT DAY 2019
राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस-२०७६ को सन्दर्भमा मिति २०७६/०१/२० गते आयोजित Digital Nepal Framework सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम
राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस-२०७६ को सन्दर्भमा मिति २०७६/०१/२० गते आयोजित Digital Nepal Framework सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम